L’informazione è libera e imparziale?

L'INFORMAZIONE E' LIBERA E IMPARZIALE IN ITALIA?